Năm 2023
Đã tiếp nhận: 159 hồ sơ
Đã giải quyết: 0 hồ sơ
Trễ hẹn: 2 hồ sơ
98.74%
đúng hạn
12 Đã tiếp nhận: 139 hồ sơ
Đã giải quyết: 0 hồ sơ
Trễ hẹn: 0 hồ sơ
100% đúng hạn

Thăm dò ý kiến


Mức độ hài lòng của bạn đối với cán bộ, công chức khi tiếp xúc, giải quyết công việc
Kết quả bình chọn

Mức độ hài lòng của bạn đối với cán bộ, công chức khi tiếp xúc, giải quyết công việc

Rất hài lòng
 
55.4%
248 Phiếu
Hài lòng
 
40.8%
183 Phiếu
Chưa hài lòng
 
3.8%
17 Phiếu
Tổng cộng: 448 Phiếu
X

TÀI CHÍNH ĐẦU TƯ
Đã tiếp nhận: 1256 Hồ sơ

Đã trả: 2 Hồ sơ