Năm 2019
Đã tiếp nhận: 16 hồ sơ
Đã giải quyết: 0 hồ sơ
Trễ hẹn: 0 hồ sơ
100%
đúng hạn
2 Đã tiếp nhận: 12 hồ sơ
Đã giải quyết: 0 hồ sơ
Trễ hẹn: 0 hồ sơ
100% đúng hạn

Thăm dò ý kiến


Mức độ hài lòng của bạn đối với cán bộ, công chức khi tiếp xúc, giải quyết công việc
Kết quả bình chọn

Mức độ hài lòng của bạn đối với cán bộ, công chức khi tiếp xúc, giải quyết công việc

Rất hài lòng
 
39.4%
78 Phiếu
Hài lòng
 
58.6%
116 Phiếu
Chưa hài lòng
 
2%
4 Phiếu
Tổng cộng: 198 Phiếu
X

TÀI CHÍNH ĐẦU TƯ
Đã tiếp nhận: 353 Hồ sơ

Đã trả: 1 Hồ sơ