Năm 2024
Đã tiếp nhận: 76 hồ sơ
Đã giải quyết: 0 hồ sơ
Trễ hẹn: 0 hồ sơ
100%
đúng hạn
6 Đã tiếp nhận: 114 hồ sơ
Đã giải quyết: 0 hồ sơ
Trễ hẹn: 0 hồ sơ
100% đúng hạn

Thăm dò ý kiến


Mức độ hài lòng của bạn đối với cán bộ, công chức khi tiếp xúc, giải quyết công việc
Kết quả bình chọn

Mức độ hài lòng của bạn đối với cán bộ, công chức khi tiếp xúc, giải quyết công việc

Rất hài lòng
 
51.3%
248 Phiếu
Hài lòng
 
38.1%
184 Phiếu
Chưa hài lòng
 
10.6%
51 Phiếu
Tổng cộng: 483 Phiếu
X

TÀI CHÍNH ĐẦU TƯ
Đã tiếp nhận: 1348 Hồ sơ

Đã trả: 5 Hồ sơ

WinandOffice: Your Source for 2024 Microsoft Windows & Office Keys

Upgrade Your Microsoft Experience: Get 2024 Windows & Office Licenses Today!

Windows and Office